Kierowca – wymagane dokumenty

Kierowcą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora i zdała egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

Wymagane dokumenty:

 • prawo jazdy

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek- w Polsce na samochody osobowe prawo jazdy mogą zrobić osoby, które ukończyły 18 lat, dalej- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane; odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie i zdała egzamin na daną kategorię.

Wymagany wiek:

 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T,
 • 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, samochody osobowe, powala kierować pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
 • 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E dokument powala kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem ciężarowym jest prawo jazdy o:

kategorii C – która powala kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej jakie kierowca ma obowiązek udostępnić:

 • prawo jazdy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub pojazdów, oczywiście ważny;
 • aktualne ubezpieczenie OC Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w następujące dokumenty;
 • wypis z licencji;
 • kartę opłaty;
 • zapisy urządzenia rejestrującego prędkość jazdy,
 • zapisy urządzenia rejestrującego czas jazdy;
 • zapisy urządzenia rejestrującego czas postoju;
 • zapisy urządzenia rejestrującego obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku ;
 • kartę kierowcy;
 • kierowca, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia dotyczącego czasu jazdy, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku, przedsiębiorca wydaje przed rozpoczęciem przewozu zaświadczenie;
 • zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie lub świadectwo kwalifikacji

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *