Kierowcą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora i zdała egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.Czytaj dalej